Privacy verklaring Fysiotherapie Verhulst

Fysiotherapie Verhulst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij vinden het belangrijk om er alles aan te doen uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Fysiotherapie Verhulst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, namelijk de behandeling van u of uw kind. Deze gegevens zijn vastgelegd en verplicht gesteld in de Zorgverzekeringswet.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Verhulst  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Fysiotherapie Verhulst , Michael Verhulst, Tolbergcentrum 55, 4708 GB te Roosendaal, tel: 0165-391026 , email: michael@fysiotherapieverhulst.nl 

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt?
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapiepraktijk Verhulst verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinde:

Om een goede zorg te kunnen verlenen en een goede bedrijfsvoering te kunnen voeren.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW (naam, adres, woonplaats) – gegevens
 • Geslacht.
 • BSN- nummer
 • Telefoonnummer
 • ID-bewijs
 • Contactpersoon in geval van nood
 • Zorgverzekeraar
 • Naam van uw huisarts en eventueel medisch specialist
 • Relevante informatie omtrent de klacht waarvoor u hulp heeft gezocht bij onze praktijk.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving waarin de dossiergegevens worden opgeslagen;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden (denk hierbij aan school, medisch specialist anders dan de verwijzer, jeugdarts anders dan verwijzer) indien u ons hier vooraf schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming voor overleg met derden kunt u ten alle tijden wijzingen of intrekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Fysiotherapie Verhulst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk verplicht, zijnde 15 jaar. Voor minderjarigen geldt de verplichte bewaartermijn van 15 jaar vanaf het moment dat hij/zij 18 jaar is geworden.  

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Verhulst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn contractueel gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, zowel om de computers te ontgrendelen als om in te loggen in de software;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, zolang dit valt binnen de wettelijke kaders. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 08:30 – 18:00 uur
Afspraak buiten openingstijden mogelijk

Gratis en ruime parkeergelegenheid

Paramove Paramedische Diensten  |  Tolbergcentrum 55  |  4708GB Roosendaal  |  0165-391026  |  Ontwikkeld door Wendy Venema – Creative Business Coaching

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.